Web & Mobile APP Development

DSE 聯招計分神器

DSE 聯招計分神器

客戶

Yahoo Hong Kong

日期

July 2018服務項目

應用程式開發
網站設計及開發

聯招計分神器

每間大學計分方法、收生準則各有不同,睇資料都睇到花多眼亂。聯招計分神器收集各個課程嘅計分方法同收生分數,羅列近年收生分數嘅Upper Quartile、Median同Lower Quartile,只需要輸入你的文憑試成績,神器就會幫你比對分數,評估入學機會﹗

篩選功能,助您快速你要的結果

過去的統計資料作比較

響應式網站設計

響應式網站設計可以切合所有用家,在不同的設備都能夠觀看使用。

預覽網站

用家可以透過手機/電腦分享最新DSE收生資訊。